Enneagram People

T&W

3 views

T&W

Stacking

Trifix

1w2
Kenneth Copeland
Kenneth Copeland
Kenneth Copeland
12̳7(38)
TV/Film/TheaterReligion/Spirituality
2w3
Joel Osteen
Joel Osteen
Joel Osteen
297(136)
Religion/Spirituality
5w6
Eckhart Tolle
Eckhart Tolle
Eckhart Tolle
Religion/Spirituality
6w5
Pat Robertson
Pat Robertson
Pat Robertson
Religion/SpiritualityPolitics
Billy Graham
Billy Graham
Billy Graham
Religion/Spirituality
6w7
Mel Gibson
Mel Gibson
Mel Gibson
TV/Film/TheaterReligion/Spirituality
7w8
Alistair Crowley
Alistair Crowley
Alistair Crowley
IntellectualReligion/SpiritualityWriting
Rosaleen Norton
Rosaleen Norton
Rosaleen Norton
Religion/Spirituality
8w7
Amma
Amma
Amma
Religion/Spirituality
8w9
Caroline Myss
Caroline Myss
Caroline Myss
WritingReligion/Spirituality
Gurdjieff
Gurdjieff
Gurdjieff
IntellectualWritingReligion/Spirituality
Osama Bin Laden
Osama Bin Laden
Osama Bin Laden
PoliticsReligion/Spirituality
3w4
Teal Swan
Teal Swan
Teal Swan
Religion/Spirituality
7w6
Benny Hinn
Benny Hinn
Benny Hinn
712(36)
Religion/Spirituality